Công văn 5032/TCT-CS ngày 04/12/2019

Sử dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: