Công văn 4767/TCT-DNNCN ngày 20/11/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động

Tải về tại đây: