Công văn 4742/TCT-DNNCN ngày 19/11/2019

Xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh

Tải về tại đây: