Công văn 4706/TCT-CS ngày 18/11/2019

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: