Công văn 4659/TCT-CS ngày 12/11/2019

Xử lý hóa đơn trước khi thông báo phát hành

Tải về tại đây: