Công văn 4641/TCT-DNNCN ngày 12/11/2019

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ

Tải về tại đây: