Công văn 4593/TCT-KK ngày 08/11/2019

Kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế

Tải về tại đây: