Công văn 4425/TCT-DNNCN ngày 30/10/2019

Doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

Tải về tại đây: