Công văn 4400/TCT-DNNCN ngày 29/10/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng chuyến du lịch nghiên cứu thị trường cho nhân viên

Tải về tại đây: