Công văn 4398/TCT-KK ngày 29/10/2019

Khai thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: