Công văn 4382/TCT-CS ngày 28/10/2019

Hóa đơn và thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Tải về tại đây: