Công văn 4356/TCT-CS ngày 28/10/2019

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: