Công văn 4102/TCT-CS ngày 09/10/2019

Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm

Tải về tại đây: