Công văn 3120/TCT-DNL ngày 08/08/2019

Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa

Tải về tại đây: