Công văn 3002/TCT-DNL ngày 01/08/2019

Hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Tải về tại đây: