Công văn 2872/TCT-DNNCN ngày 22/07/2019

Tiếp tục công tác ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tải về tại đây: