Công văn 26986/CT-TTHT ngày 26/04/2019

Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu và thời điểm kê khai thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: