Công văn 11573/CT-TTHT ngày 14/10/2019

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Tải về tại đây: