Công văn 80507/CT-TTHT ngày 24/10/2019

Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: