Công văn 80503/CT-TTHT ngày 24/10/2019

Chính sách thuế đối với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn

Tải về tại đây: