Công văn 78406/CT-TTHT ngày 15/10/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng khi bàn giao tài sản bảo đảm

Tải về tại đây: