Công văn 4942/BTC-QLKT ngày 26/04/2019

Quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán

Tải về tại đây: