Công văn 4493/TCT-DNL ngày 16/11/2018

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Tải về tại đây: