Công văn 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019

Giới thiệu nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Tải về tại đây: