Công văn 4132/TCT-KK ngày 24/10/2018

Bù trừ nợ thuế, nợ phạt

Tải về tại đây: