Công văn 3854/TCT-CS ngày 10/10/2018

Tiền sử dụng đất đối với trường hợp nhận thừa kế tài sản quyền sử dụng đất thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Tải về tại đây: