Công văn 2679/TCT-CS ngày 03/07/2019

Phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Tải về tại đây: