Công văn 2236/TCT-KK ngày 03/06/2019

Trả lời kiến nghị của người nộp thuế về địa điểm kinh doanh

Tải về tại đây: