Thông tư 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019

Bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC, Thông tư 135/2013/TT-BTC

Tải về tại đây: