Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019

Sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Tải về tại đây: