Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019

Trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm,

Tải về tại đây: