Thông báo 5128/TB-KBNN ngày 30/09/2019

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2019

Tải về tại đây: