Công văn 8841/CT-TTHT ngày 20/08/2019

Thuế suất thuế Giá trị gia tăng

Tải về tại đây: