Công văn 8827/CT-TTHT ngày 20/08/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: