Công văn 78139/CT-TTHT ngày 14/10/2019

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ sau sáp nhập

Tải về tại đây: