Công văn 76589/CT-TTHT ngày 07/10/2019

Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về tại đây: