Công văn 76004/CT-TTHT ngày 02/10/2019

Hướng dẫn về hóa đơn

Tải về tại đây: