Công văn 75999/CT-TTHT ngày 02/10/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm

Tải về tại đây: