Công văn 74660/CT-TTHT ngày 26/09/2019

Thuế đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ở nước ngoài

Tải về tại đây: