Công văn 74659/CT-TTHT ngày 26/09/2019

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế

Tải về tại đây: