Công văn 74027/CT-TTHT ngày 24/09/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: