Công văn 73973/CT-TTHT ngày 24/09/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thuê chuyên gia

Tải về tại đây: