Công văn 73695/CT-TTHT ngày 23/09/2019

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Tải về tại đây: