Công văn 72944/CT-TTHT ngày 18/09/2019

Thuế giá trị gia tăng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ với doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: