Công văn 72943/CT-TTHT ngày 18/09/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: