Công văn 72266/CT-TTHT ngày 16/09/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ

Tải về tại đây: