Công văn 72239/CT-TTHT ngày 16/09/2019

Hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: