Công văn 72235/CT-TTHT ngày 16/09/2019

Trích khấu hao tài sản cố định nhận chuyển nhượng và thanh toán bù trừ 03 bên

Tải về tại đây: