Công văn 4242/TCT-KK ngày 21/10/2019

Khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại

Tải về tại đây: