Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019

Giới thiệu nội dung Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Tải về tại đây: